A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

תקציר עבירות מין בחוק

דלת פתוחה הקרובה אליך

תקציר עבירות מין בחוק

   תקציר עבירות מין כפי שמוגדרות בחוק

1.      אינוס – הבועל אישה

בועל – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה

§         שלא בהסכמתה החופשית

§         בהסכמת האישה שהושגה במרמה

§         כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, אף בהסכמתה

§         תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה (לרבות חולת נפש או לקויה בשכלה או מצב אחר המונע התנגדות)

§         כמו כן, בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים באיום נשק חם/קר, תוך גרימת חבלה גופנית/נפשית/הריון, התעללות באישה לפני, תוך כדי ואחרי, בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד/ים מהם.

      בעילה אסורה בהסכמה –

§         בעילת קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, ואינה נשואה לו, אם הפרש הגילאים ביניהם הוא מינימום 3 שנים

§         הבועל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה או תוך הבטחת שווא לנישואין

§         הבועל אשה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה/שירות/עקב הבטחת שווא לנישואין, תוך התחזות לפנוי למרות היותו נשוי

2.      מעשה סדום – החדרת איבר המין של גבר לפי הטבעת/לפה של אדם או החדרת חפץ לפי הטבעת של אדם בתנאים של אינוס

3.      מעשה מגונה – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים (כולל תמונות באינטרנט)

4.      מעשה מגונה בפומבי – בפני אדם אחר, ללא הסכמתו.

5.     צילום והפצה של תמונות עירום או סרטונים מיניים ללא הסכמה חופשית.

6.      הטרדה מינית 

§         סחיטה באיומים כשהמעשה הנדרש הינו בעל אופי מיני. (כל צורה של התניה בין דרישה למעשה ובין קבלה של משהו....).

§         מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין (נגיעות, חשיפה בעלת אופי מיני, הצצה, אוננות בפני אחר/ת).

§         התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו, מיניותו או הנטייה המינית של אדם.

§         הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (דיבור, רמיזה או מגע)  לעובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בכך.

§         התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של עובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בכך (בע"פ, בכתב, בהתנהגות).

לגבי שני הסעיפים האחרונים: אין צורך להראות אי הסכמה במצב של יחסי מרות/טיפול/חינוך וכיו"ב. במקרה של מקומות עבודה: בין מנהל/ת לעובד/ת.                               

מהי התנכלות?

הרעת תנאי עבודה של עובד/ת (או כתוצאה ממימוש הסחיטה באיומים, כפי שמפורט בסעיף 1 לעיל). נסיון להשפיע ו/או הפעלת לחצים או איומים על מי שהתלונן/ה על הטרדה מינית או מי ממקורביה/ו- בגלל ההטרדה המינית או התלונה בגין ההטרדה המינית.