A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מה אומר החוק?

דלת פתוחה הקרובה אליך

מה אומר החוק?

 חוק העונשין – הפסקת הריון, התשל"ז- 1977

 

מי רשאית ע"פ החוק לקבל אישור להפסקת היריון?
1. לקטינה  שטרם מלאו לה 17, או לאישה שעברה את גיל 40
2. במקרה של הריון מחוץ למסגרת נישואין, כולל אישה רווקה, גרושה או אלמנה, או הריון שנובע מיחסים אסורים לפי החוק  הפלילי, כגון אונס, גילוי עריות וכיו"ב.
3. במקרה שהוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
4. במקרה שהמשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי

הפסקות הריון מבוצעות באופן חוקי רק בבתי - חולים שהוסמכו לכך על ידי משרד הבריאות. לפני ביצוע הפסקת ההריון יש לפנות לוועדה שרשאית לאשר הפסקת הריון על פי הסעיפים הנ"ל.

הועדה מורכבת מרופא נשים, מעובדת סוציאלית ומרופא נוסף.