A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הועדה לאישור הפסקת היריון

דלת פתוחה הקרובה אליך

הועדה לאישור הפסקת היריון

מי שמעוניינת להפסיק את הריונה, חייבת לפנות לוועדה בבית חולים שהיא היחידה הרשאית לאשר הפסקת היריון.
הוועדה מורכבת מרופא/ה מומחה/ית במיילדות ובגינקולוגיה, רופא/ה מומחה/ית
נוספ/ת ועובדת סוציאלית. בין חברי הועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.

כיצד פונות לוועדה?
כל בית חולים פועל בצורה אחרת. כדאי להתקשר לבית החולים ולברר את הימים והשעות שהועדה מתכנסת ואם יש צורך לקבוע תור מראש. לאישה יש זכות לפנות לכל בית חולים שהיא בוחרת והיא איננה מוגבלת לאזור מגוריה. עם זאת יש קופות חולים שעובדים עם בתי חולים מסוימים ולכן כדאי לברר עם קופת החולים לאיזה בית חולים הם מפנים עם טופס התחייבות (טופס 17).

בעת הפנייה לוועדה, ממלאת האישה טופס בקשה הכולל פרטים אישיים, פרטים רפואיים והסיבה לבקשתה להפסיק את הריונה. על האישה להביא איתה לדיון בוועדה את תעודת הזהות שלה או תעודה מזהה אחרת (חובה על האישה להזדהות). אולם, חשוב לדעת שעל כל המידע שנמסר לוועדה חל חיסיון רפואי.

רצוי להגיע לוועדה עם תוצאות הבדיקות הדרושות לתהליך הפסקת הריון: אולטרסאונד המראה את גיל ההריון ובדיקת סוג דם וספירת דם. תוצאת האולטרסאונד קובעת את הגודל המדויק של ההריון ועל פי זה יכול הרופא לומר לאישה אם היא עדיין יכולה לבחור בין הפלה באמצעות כדורים (הפלה תרופתית) לבין הפלה כירורגית.

למה לצפות?
עם הגעת האישה לבית החולים, תפנה אותה מזכירת הועדה לשיחה עם עובדת הסוציאלית. לאחר מכןרשאית האישה גם לשוחח עם הרופא/ה על תהליך הפסקת ההיריון. לאחר הסברים, מתבקשת האישה לחתום על "טופס הסכמה מדעת" לביצוע הפסקת היריון. החלטת ואישור הועדה ניתנים בד"כ מיידית ובמקום.

ברוב בתי החולים, אין אפשרות לעבור את ההפלה באותו יום שבו פנתה האישה לוועדה. עם זאת, ברגע שיש לאישה אישור להפסיק את הריונה יקבע תור תוך זמן קצר. אם מדובר בהפלה תרופתית, האישה תוזמן לחזור תוך יום/יומיים.

עלות כספית של הועדה:
נערות מתחת לגיל 19 אינן צריכות לשלם כדי לגשת לוועדה להפסקת הריון.
מעל גיל 19 ועד גיל 33, יש לשלם לוועדה בין 350 – 400 ₪ (תלוי בבית החולים). לאחר אישור הוועדה, האישה תקבל החזר מקופת החולים שלה.
מעל גיל 33 לא יינתן החזר על הועדה אלא אם כן האישור של הפסקת הריון ניתן על בסיס רפואי או נפשי.

ועדות להפסקת הריון בהריונות מעל שבוע ה - 24
להפסקת היריון לאחר השבוע ה- 24, נדרש אישור מועדה מיוחדת הנקראת "ועדת על" הפנייה לאחת הועדות היא באמצעות הוועדות הרגילות או באמצעות "דלת פתוחה".