A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرةفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرة

ippf@opendoor.org.ilالهاتف:03-510-1511الفاكس:03-510-2589

مكتبة ومركز معلومات

الباب المفتوح القريب منك

مكتبة ومركز معلومات

אין להוריד ו\או להעתיק חומר מקצועי מהאתר ללא קבלת היתר מהמחבר\ת! פעולה מסוג זה מהווה הפרה של חוקי זכויות יוצרים.

ספריה ומרכז מידע
במרכז המידע של האגודה הישראלית לתכנון המשפחה נמצא חומר מסקרן ומגוון המתאים לצרכי מחקר, עבודות ועניין אישי בתחומים של תכנון המשפחה, מיניות ובריאות מינית.
המרכז מכיל אוספים שאין להם מקביל בספריה אחרת בארץ.
הספרייה נמצאת בתהליך מתמיד של רכישת והשגת חומרים עדכניים, ומפיץ המשאבים אלה בצורה מהירה ויעילה. אוסף הספרייה כולל מגוון רחב של חומרים בנושאים רבים, בשפות העברית, האנגלית, הערבית והרוסית.
מחנכים ומנחים בתחומי הבריאות המינית ומניעת איידס, העובדים עם נוער בסיכון,עולים חדשים, החברה הערבית ואנשים בעלי מוגבלויות- משתמשים במרכז המידע על מנת לחזק את המיומנות המקצועית ולהעשיר את הידע האישי.


מגוון הנושאים עליהם תוכלו למצוא חומר בספריה:
• איידס
• אמצעי מניעה
• בריאות מינית ומיניות של מתבגרים, גברים, ונשים
• הפסקות היריון
• זהות מינית ונטייה מינית
• חינוך מיני
• מגדר
• מחלות המועברות במגע מיני
• מיניות בגיל הרך
• מיניות  וההלכה היהודית
• מיניות והחברה הערבית
• מיניות  וזקנה
• מיניות ומוגבלות
• מיניות ועולים חדשים
• ניצול, הטרדה  ואלימות מינית


המידע שבספרייה נמצא בכמה צורות כגון:
wמאמרים

wשיעורים והפעלות

wספרים

wדו"חות

wכתבי עת

wתקליטורים CD-ROMs

wעבודות תזה ודוקטורט

wקבצים דיגיטאליים – מצגות, קבצי PDF , מסמכים מקוונים, וקישורים