top of page

קידום מדיניות וחקיקה

המועצה הלאומית לבריאות האישה

דלת פתוחה חברה במועצה הלאומית לבריאות האישה. המועצה הלאומית מייעצת לשר הבריאות בכל הנוגע לבריאות נערות ונשים.

ועדת סל התרופות

בכל שנה דלת פתוחה מגישה הצעה לועדת סל התרופות בדרישה להכניס את כל אמצעי המניעה לסל התרופות הממלכתי. בעבר דלת פתוחה הובילה את ההכנסה של הפסקות הריון לנערות עד גיל 19 ולאחר מכן לנשים עד גיל 33. 

הורדת גיל ההסכמה מדעת לגיל 14 בקבלת שירותי בריאות מינית

דלת פתוחה שותפה מלאה להורדת גיל ההסכמה לשירותי בריאות מינית לגיל 14, על מנת שנערים ונערות יוכלו לקבל שירותי בריאות ללא נוכחות הוריהם, על מנת לאפשר להם לשמור על בריאותם. 

השתתפות בועדות בכנסת

דלת פתוחה משתתפת בדיונים בוועדות לקידום מעמד האישה, ועדת בריאות ורווחה, הוועדה לשלום הילד, ועוד.

ניירות עמדה

במשך השנים הגשנו ניירות עמדה בנושאים שונים לועדות שונות בכנסת:

  1. נייר עמדה בנוגע להכנסת איש דת לועדות להפסקת הריון

  2. נייר עמדה בנוגע לשינוי התוויית הגיל של קניית אמצעי מניעה לשעת חירום לגיל 14.

bottom of page